Цели на сдружение Когито:
1. Издигане на образованието и науката в реално следван национален приоритет за България.
2. Популяризиране на достиженията и проблемите на българската и световната наука сред академичната и широката общественост.
3. Защита интересите на младите учени в България, независимо от тяхната принадлежност към други научни организации.
4. Активно подпомагане на младите учени в тяхното начално кариерно развитие.
5. Взаимодействие с държавната власт на централно и местно ниво с оглед решаване на проблемите на управлението на образователно-научната сфера.
6. Подпомагане на развитието познавателните и творческите възможности на човека и повишаване на общия културен фон на обществото.
7. Изграждане на Общество на Знанието.
8. Въвеждане на нови образователни методи и технологии за обучение на младежи в различни научни дисциплини чрез разработване на проекти за образование и възпитание.
СРЕДСТВАТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ СА:
1. Експертно подпомагане на разрешаването на проблеми в образователно-научната сфера.
2. Набиране и разпространяване на всякаква информация, свързана с образователно-научната сфера в България и чужбина.
3. Взаимодействие с висши и средни училища, Българската академия на науките, академични и обществени организации, и други организации със сходни цели в страната и чужбина.
4. Взаимодействие с частни лица и държавни институции в страната и чужбина в съответствие с формулираните цели.
5. Организиране, методическа и експертна помощ във връзка с медийни прояви, семинари, конференции, кръгли маси и други по проблемите на образованието, науката, човека и обществото.
6. Иницииране и участие в проекти.
7. Издаване на книги, студии, статии, брошури и печатни материали в съответствие с целите на Сдружението;
8. Създаване и управление на собствен медиен ресурс – вестници, списания, радио, телевизия, уеб-пространство в съответствие с целите на Сдружението;
9. Организиране и поощряване на взаимодействието между учени и преподаватели; научни институции и представители на държавната власт в страната и чужбина.
10. Учредяване на стипендии, награди, организиране на конкурси и други дейности за подпомагане на младите учени в тяхното начално кариерно развитие.