Устав
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.

1.Сдружение “Когито”, наричано по-нататък за краткост “Сдружението” е юридическо лице с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ и осъществява дейността си съгласно действащото законодателство на Република България.

1.1.1. Сдружението се определя като организация за извършване на дейност в ЧАСТНА ПОЛЗА.

1.1.2. Сдружението е отделно от своите членове и отговаря за задълженията си със своето имущество.

1.1.3. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения до размера на предвидените имуществени вноски.

1.2. Сдружението възниква в момента на вписването в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в съда.

1.2.1 Действията на учредителите, извършени от името на учредяваното Сдружение до деня на вписването му, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили и преминават по право върху него от момента на възникването му. При извършването на сделки следва да се посочва, че Сдружението е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2.

1.Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието СДРУЖЕНИЕ „КОГИТО”, което може допълнително да се изписва и с латиница по следния начин: COGITO.

2.Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа в пълнота реквизитите, които го легитимират: пълно наименование, седалище, адрес, данни за съдебната регистрация, БУЛСТАТ номер.

ЗНАЦИ И СИМВОЛИ

Чл. 3. Сдружението има свои емблема и символи.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 4. Седалището на СДРУЖЕНИЕ „КОГИТО” е гр. София, Район „Овча купел”, а адресът на неговото управление е: ж.к. „Овча купел – 1”; бл. 519; вх. Б; ет. 3; ап. 42

СРОК

Чл. 5. Сдружението се учредява за неограничен срок.

ЦЕЛИ

Чл. 6. Основни цели на Сдружението са:

1.Издигане на образованието и науката в реално следван национален приоритет за България.

2.Популяризиране на достиженията и проблемите на българската и световната наука сред академичната и широката общественост.

3.Защита интересите на младите учени в България, независимо от тяхната принадлежност към други научни организации.

4.Активно подпомагане на младите учени в тяхното начално кариерно развитие.

5.Взаимодействие с държавната власт на централно и местно ниво с оглед решаване на проблемите на управлението на образователно-научната сфера.

6.Подпомагане на развитието познавателните и творческите възможности на човека и повишаване на общия културен фон на обществото.

7.Изграждане на Общество на Знанието.

8.Въвеждане на нови образователни методи и технологии за обучение на младежи в различни научни дисциплини чрез разработване на проекти за образование и възпитание.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

Чл. 7. Средства за постигане на целите на Сдружението:

1.Експертно подпомагане на разрешаването на проблеми в образователно-научната сфера.

2.Набиране и разпространяване на всякаква информация, свързана с образователно-научната сфера в България и чужбина.

3.Взаимодействие с висши и средни училища, Българската академия на науките, академични и обществени организации, и други организации със сходни цели в страната и чужбина.

4.Взаимодействие с частни лица и държавни институции в страната и чужбина в съответствие с формулираните цели.

5.Организиране, методическа и експертна помощ във връзка с медийни прояви, семинари, конференции, кръгли маси и др. по проблемите на образованието, науката, човека и обществото.

6.Иницииране и участие в проекти.

7. Издаване на книги, студии, статии, брошури и печатни материали в съответствие с целите на Сдружението;

8. Създаване и управление на собствен медиен ресурс – вестници, списания, радио, телевизия, уеб-пространство в съответствие с целите на Сдружението;

9. Организиране и поощряване на взаимодействието между учени и преподаватели; научни институции и представители на държавната власт в страната и чужбина.

10.Учредяване на стипендии, награди, организиране на конкурси и др. дейности за подпомагане на младите учени в тяхното начално кариерно развитие.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 8. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на Сдружението.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 9.

1.Членството в Сдружението е доброволен акт.

2.Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав и програмните документи на Сдружението.

3.Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.

4.Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на Общото събрание. Членството се придобива от датата на решението му.

5.Сдружението си запазва правото да отказва членство на физически и юридически лица. В този случай задължение на излъчена от Общото събрание нарочна комисия е да изложи детайлно и аргументирано решението си пред представител на засегнатата страна.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 10. Членовете на Сдружението имат следните права:

1.Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението.

2.Да участват в дейността на Сдружението

3.Да бъдат информирани за дейността на Сдружението.

4.Да правят предложения и предлагат решения на органите на Сдружението по определени интересуващи ги въпроси, както и да участва при обсъждането им на заседанията на органите.

5.Да ползват имуществото на Сдружението доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или възложени им с решение на тези органи.

6.Да ползват резултатите от дейността на Сдружението единствено в полза на целите на Сдружението.

Чл. 11. Членовете на Сдружението са длъжни:

1.Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;

2.Да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

3.Да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски;

4.Да издигат авторитета на Сдружението и да съдействат на други за издигането му, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

5.Да не използват интелектуалната и физическа собственост на Сдружението за реализация на лични интереси и да не употребяват името и регистрираните от него търговски и други марки за персонално извличане на облаги.

Чл. 12. Членството и произтичащите от него права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяването му.

Чл. 13. Членовете на Сдружението имат право да упълномощават писмено трети лица да упражняват техните права и да изпълняват задълженията им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 14. Членството в Сдружението се прекратява:

1.С едностранно писмено волеизявление, отправено до УС на Сдружението;

2.Със смъртта или поставяне под запрещение на физическото лице, респ. прекратяване на съществуването на юридическото лице;

3.С ликвидирането на Сдружението и заличаването му от Регистъра;

Чл. 15. Член на Сдружението може да бъде изключен по предложение, направено от УС до Общото събрание в следните случаи:

1.Констатирани нарушения на Устава и програмните документи на Сдружението или несъобразяване с действащите в Република България нормативни актове;

2.При системно неучастие в дейността на Сдружението и не изплащане на членски внос в продължение на шест поредни месеца. При наличие на обективни причини и по молба на лицето, този срок може да бъде продължен с решение на УС;

3.Уронване на престижа на Сдружението.

Чл. 16

1. Решението за изключване на член на Сдружението се взема от Общото събрание.

2. Общото събрание взема решение за изключването с обикновено мнозинство.

Чл. 17. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 18.

1. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание

2. Управителният съвет на Сдружението е със статут на постоянно действащ управителен орган.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 19.

1. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

2. Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват по закон или пълномощно.

3. Членовете на Сдружението могат да упълномощят с писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание.

4. Един пълномощник няма право да представлява повече от трима членове едновременно и да преупълномощава с правата си трети лица.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. Общото събрание:

1.Изменя и допълва Устава.

2.Приема Правилник за дейността на Управителния съвет, Правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност, одобрява декларации.

3.Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнаграждението им съобразно извършената от всеки от тях дейност;

4.Приема и изключва членове;

5.Взема решение за откриване и закриване на клонове на Сдружението.

6.Взема решение за участие в други организации;

7.Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

8.Приема основните насоки на работа и Програма за дейността на Сдружението;

9.Приема бюджета на Сдружението;

10.Взема решения относно дължимостта и размера на встъпителната вниска, членския внос и на имуществените вноски;

11.Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

12.Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността му;

12.1. Общото събрание може да бъде сезирано за противозаконност или противоречие с идеите и нормативните актове на взето от управленските органи на Сдружението решение от всеки един негов член поотделно, от група членове, от Председателя, зам. председателя или от Управителния съвет;

13. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав.

СВИКВАНЕ, КВОРУМ И РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 21.

1. Общото събрание не е постоянно действащ орган на Сдружението.

2. Инициативата за свикването на заседание принадлежи на Управителния съвет на Сдружението. Заседанието се провежда в населеното място по седалището на Сдружението.

3. Редовното Общото събрание се свиква веднъж на една година.

Чл. 22. Извънредно заседание се провежда по искане на една пета от членовете на Сдружението, заявено писмено пред Управителния съвет.

1.1. Ако Управителният съвет не свика Общото събрание в срок от един месец, считано от датата на подаване на писменото заявление, събранието се свиква от съда по седалището чрез писмена покана по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.

1.2. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то.

1.3. Материалите, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на Сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

1.4. Поканата се изпраща на посочен от всеки член валиден e-mail адрес и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

2. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

2.1. Кворумът се установява от председателстващия Общото събрание по списък, в който се отразяват имената на председателстващия заседанието и секретаря, чиито саморъчни подписи служат за заверка. Списъкът се прилага към Протокола от заседанието, от който се превръща в неразделна част.

ГЛАСУВАНЕ, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 23. При гласуване всеки член на Сдружението има право на един глас.

1. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1.1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;

1.2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

РЕШЕНИЯ

Чл. 24. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50 % плюс 1 глас) от присъстващите.

1. Решенията по чл. 22, т. 1, 3 и 7 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 25. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

ПРОТОКОЛ

Чл. 26.

1. За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

2. Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга.

3. Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в Протокола.

КОНТРОЛ НАД ДЕЙСТВИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 27. Всеки член на Сдружението поотделно, група от членове, неговите органи на управление и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 28. Управителният съвет се състои от максимум 9 лица, членове на Сдружението.

МАНДАТ

Чл. 29. Управителният съвет се избира за срок от 3 години.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 30. Управителният съвет:

1.Представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на членовете си;

2.Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3.Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав;

4.Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5.Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

6.Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, и носи отговорност за това;

7.Извършва ликвидация на Сдружението или назначава ликвидатор, когато Общото събрание е взело решение за прекратяване на дейността;

8.Взема решения по всички други възникнали въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на Сдружението.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 31. Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на два месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл. 32.

1. Заседанието се счита за редовно и решенията му имат сила, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна връзка по телефон или чрез интернет, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща пълноценното му участие в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

2. Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

3. Относно протоколите за заседанията на Управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл. 26 от настоящия Устав.

Чл. 33. Заседанията се ръководят от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие от зам. Председателя или избран от Управителния съвет негов член.

РЕШЕНИЯ

Чл. 34.

1. Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, а тези по чл. 36, т. 3 и 6 и чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ с мнозинство от всички членове.

КОНТРОЛ НАД ДЕЙСТВИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 35. Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, на не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Отговорност на членовете на управителния съвет

Чл. 36. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Сдружението.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ се състои от председател, заместник председател, организационен секретар и членове:

Чл. 37. Общото събрание избира от състава на Управителния съвет Председател, заместник председател и организационен секретар, като с решението си определя техните функции.

Чл. 38. Председателят и членовете на Управителния съвет по отделно, нямат право да извършват еднолично разпоредителни действия и да обременяват с тежести недвижимите имоти на Сдружението.

КЛОНОВЕ

Чл. 39. С решение на Общото събрание на Сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.

Чл. 40. Клоновете не са самостоятелни юридически лица, ръководят се от Управител и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

Чл. 41. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет на Сдружението отчет за дейността на клона и изразходваните средства.

Чл. 42. Управителният съвет на Сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на Сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на общото събрание.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 43. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 44. Източници на средства на Сдружението са имуществените вноски на членовете, допълнителната стопанска дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.

1. Сдружението запазва правото си да отказва дарения в случаи, когато дарителят е лице, организация или институция, чиито източници на приходи не могат да бъдат установени с прозрачност, поради несъвпадение с целите на Сдружението или по друг повод, грозящ престижа на Сдружението в личностен и социален аспект.

Имуществени вноски на членовете

Чл. 45. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Чл. 46.

1. Всички членове на Сдружението дължат месечен членски внос, чийто размер се определя от Общото събрание.

2. Изключения от това правило са възможни поради обективна невъзможност на лицето-член да изплати сумата на своята вноска или е обективно възпрепятстван да извърши това персонално или по банков път по сметката на Сдружението. В такъв случай членът следва навременно да уведоми Управителния съвет за това.

Чл. 47. При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 48. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност като използва приходите от нея за определените от този устав цели и не разпределя печалба.

Чл.49. Извършването на стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определен от законите регулиращи съответния вид стопанска дейност

Чл. 50.

1 Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност:

1.1. Книгоиздателска дейност.

1.2. Иницииране на комерсиални и некомерсиални проекти и участие в такива, свързани с други сдружения и институции.

1.3. Създаване и управление на собствени медии – вестници, списания, радио, телевизия, уеб-пространство.

1.4. Продуциране на филми, свързани с постиженията на образованието и науката и такива, способстващи за изграждането на високо ниво на обща запознатост на обществото.

1.5. Посредническа дейност, свързана с управлението и осъществяването на образователно-научен ресурс.

1.6. Консултантски услуги както по въпросите на науката и образованието, така и по отношение на обществено значими, интелектоемки и наукоемки казуси, проекти и дейности.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Чл. 51.

1. Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

2. За безвъзмездно разходване имуществото на Сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.