Благодарим Ви за подкрепата и готовността да се присъедините към Сдружение “Когито”.
  За да получите членство е необходимо да отговаряте на следните изисквания:
1. Официален член на Сдружение “Когито” може да стане всяко юридическо лице или пълнолетно физическо лице, което не е криминално проявено, няма психически заболявания и не членува в организации с твърде крайни програми и действия.
2. Членството в Сдружение “Когито” е доброволен акт.
3. Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на Устава и програмните документи на Сдружение “Когито”, също така се представя накратко, обосновава желанието за членство и указва с каква инициатива от своя страна би могъл да допринесе за постигането на проектите и целите на Сдружението. Могат да бъдат изтъкнати като основание също и дълбокият, траен интерес към науката, образованието и културата, както и желание за спазване на принципите на Сдружение “Когито”, публикувани многократно в медийното пространство.
Молбата можете да свалите от тук- БЛАНКА
След като я попълните, можете да я изпратите сканирана (заедно със сканирани приложени документи, ако има такива) на e-mail: cogito.sdr@gmail.com
4. Кандидатите – юридически лица, представят с молбата и преписи от документите си за регистрация, също и от Решение на управителните си органи за членство в Сдружението.
5. Управителният съвет на Сдружение “Когито” внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на Общото си събрание. Членството се придобива от датата на решението му.
6. Сдружението си запазва правото да отказва членство на физически и юридически лица.
  Членовете на Сдружение “Когито” са длъжни:
1.Да спазват разпоредбите на Устава на Сдружение “Когито” и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;
2.Да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
3.Да издигат авторитета на Сдружението и да съдействат на други за издигането му, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
4.Да не използват интелектуалната и физическа собственост на Сдружението за реализация на лични интереси и да не употребяват името и регистрираните от него търговски и други марки за персонално извличане на облаги.